Pirsto sanario uzdegimo gydymas

Liga prasideda pado gyvuonies pakraujavimu, vėliau šioje vietoje prarandamas pado ragas ir susiformuoja fistulė ir pado opa. Saitiniu būdu laikomoms karvėms šios bursos aseptinis uždegimas kyla dėl priekinės riešo srities nuolatinio traumavimo į kietas, grubiu, nelygiu paviršiumi grindis karvei gulant ir keliantis, dėl nuolatinio riešo spaudimo į ėdžias, esant trumpoms stovėjimo vietoms.

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".

pirsto sanario uzdegimo gydymas

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".

pirsto sanario uzdegimo gydymas

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". It does not store any personal data. Functional Functional Functional cookies help to perform pirsto sanario uzdegimo gydymas functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

pirsto sanario uzdegimo gydymas

Performance Performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website.

pirsto sanario uzdegimo gydymas

These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. Advertisement Advertisement Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns.

pirsto sanario uzdegimo gydymas

These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads. Others Others Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

Sąnarių traškesių pasekmės